Zastanawiasz się, ile w 2023 roku można dorobić do renty? Jeżeli otrzymujesz rentę, to jesteś osobą niezdolną do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Renciści, którzy otrzymują świadczenia z ZUS, KRUS i innych organów ubezpieczeniowych mogą jednak dodatkowo pracować i osiągać dochody z tytułu zatrudnienia. Obowiązują ich jednak limity wynagrodzenia, po których przekroczeniu organ ubezpieczeniowy może im ograniczyć lub zawiesić świadczenie rentowe.

Do jakich rodzajów rent można dorabiać bez limitów?

Uprawniony do renty, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i uzyskał prawo do emerytury może dorabiać bez limitu. Dorabianie do renty nie jest ograniczone limitami również wtedy, gdy jego niezdolność do pracy jest spowodowana służbą wojskową, a uprawniony pobiera rentę wojenną lub rentę wojskową.

Kiedy renta ulega zmniejszeniu?

Zmniejszenie wypłacanej renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi z chwilą osiągnięcie miesięcznych zarobków większych niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie dotyczy to wynagrodzenia przeciętnego mniejszego niż 130%.

Liczenie drobnych pieniędzy przez osobę na rencie

Kiedy renta ulega zawieszeniu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłatę świadczenia w przypadku, gdy Twój miesięczny zarobek będzie większy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dotyczy to wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany kwartał. Limity są aktualizowane raz na trzy miesiące na podstawie danych o wynagrodzeniach.

Od 1 marca 2023 r. wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

W Monitorze Polskim opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.
Wg tego Komunikatu od 1 marca 2023 r. kwota przychodu odpowiadająca:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 4.713,50 zł;
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 8.753,60 zł.

Kobieta pracująca na rencie

Jakie świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Zmniejszeniu lub zawieszeniu podlegają przede wszystkim:

 • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy związane z: chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
 • renty rodzinne po inwalidach wojskowych, gdy nie są związane ze służbą wojskową,
 • renty dla inwalidów wojskowych, gdy nie są związane ze służbą wojskową,
 • renty rodzinne.

Źródło informacji: https://www.zus.info.pl/zawieszenie-emerytury/

Jakie zarobki spowodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia?

O tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi świadczenie, decyduje Twój przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Dotyczy to przychodów z:

 • pracy na podstawie stosunku pracy;
 • pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub ze współpracy przy tej umowie;
 • pracy wykonywanej na podstawie:
  • umowy-zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy,
 • pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • pracy nakładczej;
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • stypendium sportowego;
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • działalności wykonywanej za granicą;
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Oszczędności na rencie

Do zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia dojdzie również, gdy:

 • osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę;
 • wykonujesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Źródło informacji: https://www.zus.info.pl/zawieszenie-emerytury/

Czy już wiesz ile można dorobić do renty?

Już wiesz, ile można dorobić do renty? Powyżej przedstawiliśmy Ci niektóre informacje ważne dla dorabiających rencistów. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w realizacji Twojej aktywności zawodowej. Pamiętaj jednak, aby przed podjęciem pracy zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto dorabiając do renty nie zapomnij kontrolować na bieżąco graniczne kwoty przychodu. W przypadku, gdy zostaną one przekroczone, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę Twojego świadczenia.