Nierejestrowana działalność gospodarcza – prowadzisz ją i nie wiesz, kiedy i jak wystawić fakturę lub rachunek? A może nie wiesz, gdzie zaleźć odpowiedni wzór faktury i jakie elementy powinna zawierać? Na te i inne pytania związane z wystawianiem faktur w działalności nierejestrowanej, odpowiemy Ci w tym artykule! Przeczytaj i sprawdź!

Czym jest nierejestrowana działalność gospodarcza?

Czym jest nierejestrowana działalność gospodarcza i kto może z niej korzystać?

Działalność nierejestrowana – czy też nierejestrowa lub nieewidencjonowana – to działalność, która pozwala Ci sprzedawać produkty lub usługi bez konieczności rejestrowania firmy. 

„Posiadacze” takiej działalności, zobowiązani są jedynie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz rozliczenia przychodów działalności w zeznaniu rocznym PIT-36.

Prowadząc tego typu działalność, jest się zwolnionym z obowiązku opłacania składek ZUS, prowadzenia księgowości, odprowadzania okresowych zaliczek na podatek dochodowy, czy wystawania faktur i rachunków. Choć – co ważne w kwestii faktur i rachunków – podatnik działalności nieewidencjonowanej nie ma co prawda obowiązku wystawiania faktur każdorazowo, ale musi to zrobić, jeśli zażąda tego klient!

Nierejestrowana działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w przypadku osoby, która:

 • jest pełnoletnia,
 • jest osobą fizyczną,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej i nie należała do spółki cywilnej,
 • przychód należny prowadzonej przez nią działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Faktura w działalności nierejestrowanej 

Jak zostało wcześniej wspomniane, osoby prowadzące działalność nierejestrową, muszą wystawiać fakturę bądź rachunek wyłącznie na prośbę klienta. 

Czym jednak jest faktura i jak ją wystawić? 

Faktura – czym jest?

Faktura jest dokumentem, który potwierdza dokonaną sprzedaż i zawiera szczegółowe informacje na temat danej transakcji. Taki rodzaj dokumentu może być wystawiany i przesyłany w formie papierowej jak i elektronicznej (na przykład za pomocą poczty e-mail). 

Klient, chcący otrzymać fakturę, musi zgłosić to nie później niż 3 miesiące od daty dokonania danej transakcji. Od momentu zgłoszenia takiego żądania przez klienta naszym obowiązkiem jest dopełnienie formalności w okresie jednego tygodnia. 

Faktura VAT czy bez VAT ?

Czy prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą trzeba wystawiać faktury z VAT czy bez VATu?

Działalność nierejestrowana w większości przypadków zwalnia nas z bycia płatnikiem VAT. Wynika to z faktu, że nie można przekroczyć limitu przychodów, określonych dla tego rodzaju działalności gospodarczej. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Dotyczy ono małych przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczają w ciągu roku kwoty 200 000 zł. 

Istnieje również zwolnienie przedmiotowe, które wynika z faktu niesprzedawania przez spółkę towarów opodatkowanych odgórnie.

Dlatego jeśli prowadzisz działalność nierejestrową i nie odpowiadasz w niej za dystrybucję opodatkowanych odgórnie produktów (np. alkohol czy produkty tytoniowe), faktura VAT Cię nie dotyczy.

Co powinieneś zawrzeć w fakturze bez VAT?

Co powinieneś zawrzeć w fakturze bez VAT, w nierejestrowanej działalności gospodarczej?

 • datę wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • imiona i nazwiska (bądź nazwy) sprzedającego i nabywcy towaru lub usługi,
 • rodzaj towaru lub usługi – ich nazwę,
 • liczbę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • należności ogółem – kwotę.

Wystawiona przez ciebie faktura powinna zawierać wszystkie powyższe elementy – są one obowiązkowe!

Natomiast jako uzupełnienie faktury, możesz dodać elementy takie jak :

 • podstawa prawna, z której korzystasz (np. „podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT”),
 • logo
 • numer konta bankowego,
 • email.

Czy do wystawienia faktury bez VAT potrzebny jest specjalny program

Czy do wystawiania faktur bez VAT w nierejestrowanej działalności gospodarczej, jest potrzebny specjalny program?

Absolutnie nie! Do wystawienia tego typu faktury nie potrzebujesz żadnego pozwolenia czy programu. 

Żeby stworzyć taką fakturę, wystarczy stworzyć tabelkę programie Word lub Excel.
Możesz również skorzystać z gotowych wzorów takich jak te: 

Przy tworzeniu takiej faktury nie zapomnij o jej obowiązkowych elementach!

Faktura a rachunek 

Ponieważ działalność nierejestrowana zwolniona jest z podatku VAT, nie ma większego znaczenia, jaki dokument potwierdzający sprzedaż wystawisz. Zawsze wystawiaj jednak ten, o który prosi cię klient. 

Nierejestrowana działalność gospodarcza – jak wystawić fakturę, prowadząc ją?

Prowadząc działalność nierejestrowaną, zwolnieni jesteśmy m.in. z wystawiania rachunków i faktur. Jednak zobowiązani jesteśmy wystawić powyższe dokumenty sprzedaży w przypadku, gdy klient tego od nas oczekuje. 

Od czasu kiedy klient zgłosi chęć otrzymania takiego dokumentu (nie później niż 3 miesiące od dokonania transakcji), mamy tydzień na przygotowanie rachunku i wysłanie go do klienta. 

W zależności od preferencji klienta wystawiamy fakturę bez VAT lub zwykły rachunek. Oba dokumenty muszą zawierać jednak obowiązkowe elementy jakimi są: data, numer dokumentu (faktury tudzież rachunku), imiona i nazwiska sprzedającego (lub w przypadku faktury sprzedającego i nabywcy), nazwę towaru, ilość zakupionego towaru lub zakres usługi, cenę jednostkową oraz należność ogółem. 

Wzór na fakturę bez VAT możemy pobrać z internetu lub stworzyć własny, używając do tego podstawowych programów, jakimi są MS Word lub Excel. 

Zapamiętaj jednak, że mimo iż działalność nierejestrowana jest zwolniona z obowiązku wystawiania faktur, to wszelkie transakcje dobrze jest dokumentować, by później ułatwić sobie proces ewidencji sprzedaży.