Szkolenia – jaka jest definicja, cele oraz przykłady? Szkolenia stanowią istotny element w procesie rozwoju zawodowego, jak i osobistego. Zdefiniować je można jako działania, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności. Umożliwiają poprawę efektywności wykonywanych zadań oraz przygotowują do realizacji nowych. Istnieje wiele rodzajów szkoleń, od tych powiązanych z umiejętnościami miękkimi, takimi jak zarządzanie zespołem, aż do typowo technicznych np. obsługa komputera. Dowiedz się więcej na temat szkolenia i poznaj szczegółowo omówione zagadnienia, takie jak definicja, cele, przykłady.

Definicja i pochodzenie pojęcia szkolenia

Szkolenie to proces planowego i systematycznego dostarczania wiedzy, umiejętności i nawyków potrzebnych do wykonywania określonych zadań lub rozwiązywania problemów. Uściślając, jest to cykl wykładów poświęconych konkretnemu zagadnieniu. Działanie to ma na celu podnieść kwalifikacje oraz rozwinąć umiejętności uczestników.

Szkolenie pracowników

Etymologia wyrazu „szkolenie”

Pochodzenie wyrazu “szkolenie” ma swoje początki na przełomie XVIII i XIX wieku. Przeprowadzane w tym czasie różnego rodzaju kursy, szczegółowo dotyczyły przygotowania zawodowego pracowników. Pojęcie to z definicji uważane było za przyuczenie do wykonywania zawodu. W tym okresie za główne cele szkoleń przyjęto:

 • systematyczne pogłębianie wiedzy,
 • rozwój umiejętności wykonywanych zadań,
 • naukę nowych czynności.

Uczestnikami szkolenia były w większości osoby dorosłe pracujące w określonej firmie. Z biegiem czasu zmieniały się formy i zasady organizowania tego typu działań.

Jakie funkcje spełniają szkolenia

Szkolenia odgrywają ważną rolę w rozwoju zawodowym i osobistym. Dzięki nim w prosty sposób można przystosować nowych pracowników do miejsca pracy, zapoznać ich z nowymi zadaniami czy zespołem. Co więcej, podnoszą one wartość uczestników o nowe umiejętności, przez co stają się bardziej konkurencyjni, szczególnie na rynku pracy.

szkolenie pracowników

Funkcje szkoleń można podzielić na 4 główne kategorie:

1. Adaptacyjna

Ta funkcja związana jest z przystosowaniem, najczęściej nowych pracowników, do formy zadań, które będą wykonywać.

2. Modernizacyjna

Funkcja modernizacyjna związana jest z aktualizowaniem wiedzy. Dzięki temu pracownicy mogą wykorzystywać aktualne sposoby i narzędzia pracy oraz zwiększać swoją efektywność.

3. Innowacyjna

Celem funkcji innowacyjnej jest szkolenie pracowników pod względem wdrażania innowacji w firmie. Dotyczy ona najczęściej osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz podnosi szanse osiągnięcia awansu.

4. Społeczna

Głównym aspektem funkcji społecznej jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Szkolenia ułatwiają integrację w zespołach oraz usprawniają wspólne wykonywanie zadań.

Rodzaje przeprowadzanych szkoleń

Podział ze względu na liczebność uczestników

Istnieje kilka podziałów rodzaju szkoleń. Jednym z podstawowych jest rozróżnienie tych o charakterze:

 • indywidualnym,
 • grupowym.

Szkolenia definicja cele przykłady

Każda z form niesie swoje zalety. Dzięki wykorzystaniu formy indywidualnej pełna uwaga skupiona jest na jednej osobie, dzięki czemu przekazywanie wiedzy jest silnie dostosowane pod jej potrzeby i preferencje. Z kolei uczestnicząc w szkoleniu grupowym, uczestnicy mogą liczyć na nawiązanie nowych znajomości. Ponadto są to osoby o podobnych zainteresowaniach lub działające w tej samej branży. To pozwala na wymianę dotychczas zdobytego doświadczenia oraz sprzyja nawiązaniu ciekawej dyskusji.

Podział ze względu na dostępność

Inną możliwością jest wyróżnienie dwóch rodzajów szkolenia ze względu na grupę docelową. Takie szkolenia mogą przybrać formę szkoleń:

 • otwartych,
 • zamkniętych.

Szkolenia otwarte mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Niektóre firmy decydują się kierować swoich pracowników na tego typu szkolenia, przy pokryciu części kosztów uczestnictwa.

Szkolenia zamknięte są organizowane na zlecenie konkretnego podmiotu i odpowiadają na konkretne potrzeby. Jego uczestnicy to najczęściej pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę.

Podział ze względu na charakter trenerów

Osoby, które przeprowadzają szkolenia, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Nie każda organizacja posiada w swoim gronie takiego członka. Dlatego dokonuje się podziału szkolenia na:

 • wewnętrzne/wewnątrzzakładowe
 • zewnętrzne

Podstawą jest rozróżnienie, z jakiego otoczenia pochodzi trener. Jeżeli szkolenie prowadzone jest przez podmiot z własnego zakładu pracy, wtedy mamy do czynienia ze szkoleniem wewnętrznym. Natomiast jeśli osoba przeprowadzająca szkolenie jest spoza organizacji np. pracownik wyspecjalizowanej firmy szkoleniowej, wtedy jest to szkolenie zewnętrzne.

Przykłady szkoleń

Szkolenia mogą obejmować rozwój kompetencji miękkich oraz twardych.

Szkolenia kompetencji miękkich

Kompetencje miękkie związane są z umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi oraz behawioralnymi. Mają one istotne znaczenie dla efektywnego działania zarówno w pracy, jak i życiu osobistym.

Szkolenie pracowników z kompetencji miękkich

Szkolenia kompetencji miękkich dotyczą rozwoju umiejętności:

 • komunikacyjnych – skuteczny przekaz informacji i negocjowanie,
 • interpersonalnych – budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów,
 • liderskich – przywództwo i motywowanie,
 • analitycznych – interpretacja i przekaz informacji,
 • adaptacyjnych – dostosowywania się do zmian.

Szkolenia kompetencji twardych

Kompetencje twarde dotyczą bardziej sprecyzowanych umiejętności. Ich cechą jest mierzalność, a ich posiadanie można udowodnić poprzez odpowiednie dokumenty, takie jak np. certyfikaty.

Szkolenia kompetencji twardych dotyczą rozwoju umiejętności:

 • znajomości języków obcych
 • informatycznych – takich jak obsługa programów komputerowych np. Microsoft Office,
 • technicznych – takich jak obsługa urządzeń np. komputera,
 • manualnych – np. wykorzystywania narzędzi.

Szkolenia – definicja, cele, przykłady | Czego się dowiedziałeś?

Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się codziennie w bardzo szybkim tempie. Przyczynia się do tego m.in. rozwój technologiczny. Nowe narzędzia i sposoby pracy sprawiają, że wykonywanie jej staje się bardziej efektywne. Dlatego ważne jest, aby aktualizować posiadaną już wiedzę. Szkolenia pozwalają na doskonalenie umiejętności i nabywanie nowych kompetencji. Każde ze szkoleń spełnia cztery kluczowe funkcje, które mają pozytywny wpływ na rozwój osobisty, jak i zawodowy, a ich przykłady mogą zostać rozróżnione ze względu na rodzaj kompetencji, które rozwijają.